vrijdag 10 maart 2017

ANNA'S JAREN (201) - Im Sinne der Anklage Unschuldig

Er bevonden zich nog steeds zeventigduizend Canadezen in Nederland. In een periode dat jonge Nederlandse mannen vertrokken naar Indië. Het aantal jonge – en niet alleen ongetrouwde – vrouwen, die affaires kregen met de tijdelijke landgenoten, groeide met de dag. De kerk concludeerde dat de zedeloosheid in uptempo toenam. Er werd hel en verdoemenis gepredikt. De kranten schreven vol verontrusting over de ‘golf van genotzucht’, die het land overspoelde. Niet geheel onterecht, in de steden kwamen rendez-voushuizen, waar voor een krats kamers werden verhuurd voor een uur. Het kwam zelfs voor dat er schaamteloos op trappen en in portieken op de beurt werd gewacht. Een priester noemde Den Haag ‘het grootste openluchtbordeel’ van Nederland. Er ontstonden aanhoudende ruzies tussen ouders en dochters. De aanwas van ongewenste zwangerschappen zorgde voor steeds meer hartverscheurende toestanden. Zwangere meisjes werden thuis niet meer geduld om ‘wat de buurt ervan zou vinden’. Huwelijken gingen kapot.

Mijn vrouw heeft Canadeesche koorts.
Ze is niet te genezen.
Ze danst, drinkt cocktails enzoovoort,
Alleen met Canadezen.
(Tekst en muziek, Jesse)

➧ Nadat pas in februari 1946 de laatste Canadees zijn hielen heeft gelicht, hebben naar schatting zevenduizend kinderen een Canadese militair als vader. Een ruwe schatting, want hoeveel getrouwde vrouwen door een ‘bevrijer’ zijn bezwangerd valt niet te peilen.
In de komende tijd gaan enkele duizenden Nederlandse vrouwen zich in Canada bij de vader van hun kind voegen.

De capitulatie was al ruim een halfjaar geleden, Nederland aanvaardde het Handvest van de Verenigde Naties, de strijd om Soerabaja begon, bij de verkiezingen in Joegoslavië behaalde Tito een verpletterende overwinning en de processen tegen de nazi-kopstukken namen een aanvang. De geallieerden hadden gekozen voor Neurenberg, waar de nazi’s in de jaren dertig hun grote partijdagen hielden en waar zij hun rassenwetten verkondigden. De processen waren dan ook meer dan een juridische kwestie. Een gelegenheid bij uitstek om de Duitsers te tonen wat voor bewind zij hadden gesteund. In Duitsland werden intussen mannen en vrouwen die in vernietigingskampen hadden gewerkt nauwelijks vervolgd. Overheidsdiensten zweerden samen om nazimisdaden te verhullen.
(Foto: Wikipedia)
De grootste jongens kwamen niet in de beklaagdenbank terecht. Hitler, Goebbels en Himmler hadden zelfmoord gepleegd. Van Martin Bormann, Hitlers privésecretaris en grootste vertrouweling, werd aangenomen dat hij om het leven kwam bij een vluchtpoging. Hij had zich in Flensburg bij de nieuwe president Dönitz willen voegen. Niet iedereen was daarvan overtuigd, wekenlang werd via de Duitse radio omgeroepen dat hij zich moest melden.
Adolf Eichmann, een van de hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op de Joden, was onvindbaar.
De processen gingen bijna een jaar duren en er werden in vierhonderd hoorzittingen 177 aangeklaagden ondervraagd. De getuigenverklaringen waren hartverscheurend, een ex-gevangene verklaarde dat kinderen levend in de ovens werden geworpen toen het gas op was.
Alle aangeklaagden pleitten ‘niet schuldig’. Speer, die zo netjes wist te regelen dat niet hij maar zijn minister van arbeid Fritz Sauckel werd opgehangen, was de enige die zich medeverantwoordelijk verklaarde voor de misdrijven van de nazistaat. Hij wist dat wel meteen te bagatelliseren en pleitte ook ‘niet schuldig’.
De Amerikaanse legerpsychiater Douglas Kelly sprak met Hermann Göring en andere nazi-kopstukken. Hij concludeerde dat hun aanleg tot geweld niet sterker was ontwikkeld dan bij hun overwinnaars. Oh, My, God. De Amerikanen konden zich dan ook beter vinden in de opvatting van de eveneens Amerikaanse psycholoog Gustave Mark Gilbert dat de nazitop bestond uit psychopaten.
Vijfendertig aangeklaagden werden vrijgesproken. Industrieel Gustav Krupp werd wegens zijn zwakke gezondheid niet veroordeeld, zoon Alfred kreeg twaalf jaar. Ook leidinggevenden van IG-Farben werden veroordeeld. Beide bedrijven hadden grote aantallen dwangarbeiders voor zich laten werken.
Vierentwintig kopstukken werden ter dood veroordeeld. Twaalf doodstraffen werden daadwerkelijk uitgevoerd. Hermann Göring pleegde de avond voor zijn executie zelfmoord.
Seyss-Inquart behoorde tot de ter dood veroordeelden. Wegens misdaden tegen de menselijkheid. Vlak voor zijn dood schreef hij aan zijn biechtvader brieven die als schuldbekentenis kunnen worden gezien. Zijn laatste woorden waren: ‘Ik hoop dat deze executie de laatste daad van tragedie van de Tweede Wereldoorlog zal zijn en dat de les die uit deze wereldoorlog geleerd is, moge zijn dat vrede en begrip tussen de verschillende volkeren moet bestaan. Ik geloof in Duitsland.’ Sic.
Om te voorkomen dat er herdenkingsplaatsen zouden ontstaan werd niet bekend gemaakt waar de as van de terechtgestelden werd verstrooid

➧ Eichmann vlucht onder valse naam naar Argentinië. Zijn vrije leven daar duurt tot 1961, dan grijpen Israëlische diensten hem en ontvoeren hem naar Israël, waar hij ter dood wordt veroordeeld.

In Overveen werd de Erebegraafplaats Bloemendaal ingewijd. Hannie Schaft werd er herbegraven na een plechtigheid in de Grote Kerk van Haarlem. Wilhelmina, Juliana en prins Bernhard waren aanwezig, duizenden mensen volgden de stoet. Er vonden 347 Nederlandse verzetsstrijders hun laatste rustplaats in Bloemendaal, onder wie Walraven van Hall, Johannes Post en Gerrit Jan van der Veen.

Het einde van de oorlog betekende nog lang niet dat er voor iedereen betere tijden waren aangebroken. Velen bleven langdurig ziek, kampten met verwondingen, waren invalide of hadden geen inkomen. De onzekerheid over vermiste naasten duurde nog maanden. In Rotterdam totdat met zekerheid kon worden vastgesteld dat door de razzia ruim vierhonderd doden vielen te betreuren. Eén van hen was Karel. Zijn overlijden werd officieel vastgesteld op een tijdstip in de laatste maanden van de oorlog. Wat Jan sterkte in zijn vermoeden dat de beklagenswaardige man in de hel van Dresden moest zijn terechtgekomen. Nooit zouden wij het zeker weten. Altijd weer bleven de vragen terugkomen over hoe Karels laatste momenten waren. Telkens weer meldde zich het verdriet. De tijd, die wonden heet te helen, kan ook meer vragen stellen dan beantwoorden.
(wordt vervolgd)
nnn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten